Euro Economics

Quality Partner Spain

Ervaring: Wij zijn geraadpleegd voor zaken van vermogende families, bekende sporters, grote banken en voor het begeleiden van het aankopen van woningen van miljoenen euro’s tot minder dan honderdduizend euro. Wij zetten ons altijd even enthousiast in!

Bedrijven

Wij zijn de specialist voor grensoverschrijdende onderwerpen waar Spanje een rol bij speelt. Wij kennen de ‘grootste gemene deler van de vragen’ van buitenlandse bedrijven en de antwoorden die daarbij horen. Wij richten ons op handelsrecht, fiscaal recht en arbeidsrecht.

Bedrijven, banken en ook non-profit hebben aan ons een ‘Quality Partner in Spain’.

Vragen? Neem contact met ons op en wij verstrekken offertes en adviezen op maat.

Legal Opinions

Als je als bedrijf wilt weten wat voor rechtsvorm het best bij je past, welke bestuursvormen of volmacht structuren wel voldoende vrijheden geven maar tegelijkertijd beperkte risico’s met zich meebrengen, wij zijn je graag van dienst.

Verstrek je als bank leningen aan een internationaal opererend bedrijf, dat een dochterbedrijf in Spanje heeft, dat voorraden van miljoenen euro’s bij een Spaanse leverancier aanhoudt, en je wilt daar een pandrecht op vestigen en weten hoe het zit als die leverancier failliet gaat of de voorraad in de brand vliegt en hoe je je recht op de verzekeringspenningen kan veilig stellen? Ons legal department zet dit haarfijn voor je op een rijtje…

Koopbegeleiding

Euro Economics is gespecialiseerd in vastgoedoverdrachten waar buitenlandse partijen bij betrokken zijn. Wij behartigen dan de belangen van de buitenlandse partij. Dit kan de koper maar ook de verkoper zijn.

Vastgoed in Spanje blijft een hot item, crisis of geen crisis. Wat de crisis (beter: ‘nieuwe situatie’!) met zich meebrengt is dat verkopers meer uit noodzaak dienen te verkopen en er daarom problemen zijn die doorgaans complexiteiten met zich meebrengen. Hoe complexer de situatie is, hoe meer en liever wij in beeld komen. Behalve met specifieke vakkennis, heeft dit ook met communicatie te maken (talenkennis en begrip voor problematiek en wensen). Wij leggen situaties helder uit, ontleden vraagstukken tot in detail, en kunnen zo de werkelijke vragen tot een minimum reduceren en deze vervolgens beantwoorden.

Wil je een huis kopen, verkopen, of ben je makelaar, neem dan contact met ons op, wij zijn je graag van dienst!Experience: We have been consulted on matters concerning wealthy families, famous athletes and major banks, and have guided the purchase of homes with a price tag ranging from millions of euros to less than a hundred thousand euros. We always apply ourselves best with the greatest enthusiasm!

Companies

We are specialized in cross-border issues with a focus on Spain. We are familiar with the most common questions that foreign companies ask, as well as the corresponding answers. We focus on commercial law, fiscal law and labour law. We are a Quality Partner in Spain for companies, banks and non-profit organizations. If you have any further questions, please contact us and we will provide you with advice and custom quotations.

Legal Opinions

If you would like to know which legal form suits your company best, or which company protocol or mandate structure gives you enough freedom while limiting risks, we will be happy to assist you. Do you provide loans to an international operating company that has a subsidiary company in Spain and holds stocks worth millions of euros with a Spanish supplier, and would you like to enter a pledge agreement and find out what would happen if your supplier went bankrupt or the stock caught fire, for instance, and find out how you could secure your insurance proceeds? Our legal department can help you.

Real Estate

Euro Economics specializes in real estate transfers involving foreign parties. We represent the interests of the foreign party, it being the buyer or the seller. Real estate in Spain is still a hot item, with or without the financial crisis. The crisis (or rather “the new situation”!) implies that sellers need to sell out of necessity, which leads to more problems and complexities. We are specialised in finding solutions in complex situations. In addition to having expert knowledge, we have good communication skills (language skills and an understanding of problems and desires). Our goal is to explain situations clearly, get to the bottom of each issue and answer all your questions. Please contact us if you would like to purchase or sell a house, or if you are a broker. We will be happy to help you!Experiencia: Hemos sido consultados sobre cuestiones de familias adineradas, deportistas famosos y grandes bancos y hemos asistido en la compra de casas con precios que van desde varios millones de euros hasta menos de cien mil euros. ¡Siempre empleamos la misma dedicación!

Empresas

Somos especialistas en cuestiones transfronterizas que implican a España. Conocemos la mayoría de las preguntas que pueden tener las empresas extranjeras y las correspondientes respuestas. Nos centramos en el derecho mercantil, el derecho fiscal y el derecho laboral.

Las empresas, los bancos y también las organizaciones sin ánimo de lucro tienen con Euro Economics un “socio de calidad en España”.

¿Tienes alguna pregunta? Por favor, ponte en contacto con nosotros y te facilitaremos ofertas y un asesoramiento personalizado.

Opiniones

Si quieres saber qué forma jurídica es la más indicada para ti o qué estructuras de gestión o poder de representación te dan la libertad suficiente, pero también limitan los riesgos, estaremos encantados de ayudarte.

¿Facilitas préstamos como banco a una empresa internacional con una filial en España, que tiene reservas de millones de euros con un proveedor español, y quieres tener un contrato de prenda y saber qué pasaría si el proveedor se declarara en quiebra, las reservas fueran destruidas por un incendio, por ejemplo, y como podrías poner a salvo tu derecho a pago del seguro? Nuestro departamento jurídico te puede ayudar.

Inmuebles

Euro Economics se especializa en transferencias de bienes en las que intervienen partes extranjeras. Representamos los intereses de la parte extranjera, tanto si es el comprador como si es el vendedor.

La compra de inmuebles en España sigue siendo un tema de interés, con y sin la crisis. Una consecuencia de la crisis (o mejor dicho, de la “nueva realidad”) es que más vendedores venden por necesidad y eso conlleva más problemas y más complejidades. Cuanto más compleja sea la situación, más podremos ayudarte. Aparte de conocimiento profesional, esto también requiere una buena comunicación (conocimiento de idiomas y/o comprensión de los problemas y los deseos). Nuestro objetivo es explicar las situaciones de forma clara, llegar al fondo de las cuestiones y responder a todas las preguntas.

¿Quieres comprar o vender una casa, o eres corredor? Por favor, ponte en contacto con nosotros, ¡estaremos encantados de ayudarte!Erfahrung: Wir beraten vermögenden Familien, bekannten Sportlern und Grossbanken bei Immobilienerwerbe im Wert von mehreren Millionen Euro bis weniger als hunderttausend Euro. Wir setzen uns immer mit Begeisterung für unseren Mandanten ein.

Unternehmen

Wir sind der Spezialist für Auslandgeschäfte in denen Spanien eine Rolle spielt. Wir kennen den ‘größten gemeinsamen Nenner der Fragen’ ausländischer Unternehmen und die dazugehörigen Antworten. Wir sind auf Handelsrecht, Steuerrecht und Arbeitsrecht spezialisiert.

Unternehmen, Banken und auch Non-Profit Organisationen finden in uns einen ‘Quality Partner’ in Spanien. Fragen? Kontaktieren Sie uns für Ihr maßgenschneidertes Angebot und Beratung!

Rechtsgutachten

Wenn Sie als Unternehmen wissen möchten welche Unternehmensform für Sie die Beste ist, welche Verwaltungsarten oder Vollmachtsstrukturen ausreichende Freiheiten bieten aber gleichzeitig begrenzte Risiken mit sich bringen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sie genehmigen als Bank ein Darlehen an ein international tätiges Unternehmen mit einem Tochterunternehmen in Spanien, das Vorräte in Millionenhöhe bei einem spanischen Lieferant hat, und Sie möchten darauf ein Pfandrecht bestellen Sie möchten die Rechtslage bei Konkurs des Lieferanten oder Verlust der Vorräte durch Schaden (wie z.B. Brand) kennen und wie die Versicherungauszahlung sicher gestellt werden kann? Unsere Rechtsabteilung erklärt Ihnen alles Schritt für Schritt …

Immobilien

Euro Economics ist spezialisiert in Immobilientransaktionen an denen ausländische Parteien beteiligt sind. Wir betreuen hierbei die Interessen der ausländischen Partei. Dies kann sowohl der Käufer als auch der Verkäufer sein.

Spanische Immobilien sind und bleiben beliebt, mit oder ohne Krise. Eine Folge der Krise (besser: ‘neue Situation’!) ist, dass Verkäufer eher aus notwendigkeit verkaufen müssen und deswegen Probleme existieren häufig die Komplexitäten mit sich bringen. Je komplexer die Situation, umso mehr und lieber kommen wir ins Bild. Nebst spezifischer Fachkenntnisse, betrifft dies auch Kommunikation.. Wir erklären Situationen, zerlegen Problemen bis ins kleinste Detail und können so die Anzahl der Fragen minimalisieren und diese anschliessend beantworten.

Möchten Sie ein Haus kaufen, verkaufen, oder Sie sind Makler, kontaktieren Sie uns. Wir sind Ihnen gerne zu Diensten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.